Tài nguyên dạy học

Mấy giờ rồi nhỉ?

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (thầy giáo Nguyễn Lương Hùng)
 • (Nguyễn Ngọc Thi - 0902513839)

Điều tra ý kiến

hoc chương trình violet nay co kho khan khong ?
không kho
dể lam
kho hieu qua
cung thich vi khong kho

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website Trường tiểu học Bình Chuẩn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Bài viết > Chi bộ Đảng >

  Don xin vao Dang

   

  Maãu 1

  ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM

  ÑÔN XIN VAØO ÑAÛNG

                                  Kính göûi: Chi uûy: ...............................................................................

                                                  Ñaûng uûy: .............................................................................

  Toâi laø: ..............................................., sinh ngaøy: .......... thaùng ……… naêm………………………………

  Nôi sinh: ...........................................................................................................................

  Queâ quaùn: .........................................................................................................................

  Daân toäc: ……………………………… Toân giaùo: …………………………………………….……………………………………………………..

  Trình ñoä hoïc vaán: …………………………………………………………………………………………………………………………….…………

  Nôi ôû hieän nay: .................................................................................................................

  Ngheà nghieäp: …………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

  Ñôn vò coâng taùc: ...............................................................................................................

  Chöùc vuï chính quyeàn, ñoaøn theå: ………………………………………………………………………………………………………….

  Vaøo Ñoaøn thanh nieân Coäng saûn Hoà Chí Minh ngaøy …… thaùng …..naêm ……..taïi………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Ñöôïc xeùt  laø caûm tình Ñaûng ngaøy ……… thaùng ……… naêm … ……… taïi …………… …….………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Qua nghieân cöùu Ñieàu leä Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam; ñöôïc söï giaùo duïc, boài döôõng cuûa Chi boä, cuûa toå chöùc Ñoaøn, Coâng ñoaøn (neáu coù) toâi nhaän thöùc ñöôïc:

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Toâi nguyeän trung thaønh vôùi lyù töôûng vaø muïc tieâu caùch maïng cuûa Ñaûng, phaán ñaáu hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao, xöùng ñaùng laø ñaûng vieân cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam.

  ………………………………………., ngaøy ……….thaùng …… naêm …………….

                                                                     NGÖÔØI VIEÁT ÑÔN

                                                       


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Ngọc Thi @ 21:58 05/08/2011
  Số lượt xem: 341
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến